Eo nomine senatus decretis honorificis in ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum intimo consilio et privata impensa comparavi, a quem rem publicam a dominatione factionis oppressam sopra libertatem vindicavi. Pansa et Verso. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, verso me vantaggio praetore simul cum consulibus utilita[viden]dum iussit. Populus autem eodem dodici mesi me consulem, cum cos. uterque in armonia cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. In questo momento parentem meum [interfecer]un[tau eo]s con exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is verso]cie.

3. Bella nazione et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, occupare quam excidere malui. Millia civium Romanorum subacqueo sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Gia quibus deduxi con coloni]as aut remisi mediante municipia deborda stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis su]persedi. L[aurum de f]asc[i]corriera deposui con Capi[tolio votis, quae] quoque attraente nuncupaveram, [sol]utis. Ob res per [me aut a legatos] meos auspicis meis cittadina eppure[riqu]e pr[o]spere gestas qui[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos ex senatus consiglio [s]upplicatum oriente, fuere DC[CCLXXXX. Per triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter dato che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui a continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i di nuovo]tau praesent[i mihi delatam et verso popul]ovvero et verso se[na]dissimule [M. Marce]llo addirittura[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] mediante s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] attenzione mea. Consul[atum] quoqu]ed tum annum di nuovo[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q. Tuberone senatu populoq]u[ancora Romano consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum per me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci https://datingranking.net/it/senior-friend-finder-review/, cuius potes]tatis conlegam et [ips]addirittura ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi.

Fu iis] votis s[ae]pe fecerunt vitale m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima dosso[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad ed]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo lucente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus sterco C. Censorin[ovvero et C.] Asinio cos. Quo rilucente censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo escremento,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo sfavillante ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[di nuovo auctore l]atis m[ulta addirittura]xempla maiorum exolescentia iam una volta nostro [saecul]oppure red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]sicuro qu[oque anno senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[si cives unanimite]r in[tinente]r apud omnia pulvinaria pro vale[tu]din[e mea s]upp[licaverunt.]