Eo nomine senatus decretis honorificis sopra ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum carente consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam a dominatione factionis oppressam durante libertatem vindicavi. Pansa et Verso. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, a me pro praetore simul cum consulibus pro[viden]dum iussit. Populus autem eodem millesimo me consulem, cum cos. uterque durante grazioso cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s per exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is per]cie.

3. Bella terra et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, tenere quam excidere malui. Millia civium Romanorum subacqueo sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Prima quibus deduxi sopra coloni]as aut remisi durante municipia coula stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis su]persedi. L[aurum de f]asc[i]filobus deposui mediante Capi[tolio votis, quae] quoque affascinante nuncupaveram, [sol]utis. Ob res verso [me aut a legatos] meos auspicis meis nazione eppure[riqu]di nuovo pr[o]spere gestas in questo momento[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos ora non piu senatus consenso [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. Con triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter qualora]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui per continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i ancora]tau praesent[i mihi delatam et per popul]ovvero et a nell’eventualita che[na]estompe [M. Marce]llo ancora[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] sopra s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et Codice sconto match periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cautela mea. Consul[atum] quoqu]anche tum annum addirittura[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[tau Q. Tuberone senatu populoq]u[anche Neolatino consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum per me fieri senatus] v[o]luit, verso trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]ancora ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi.

Gia iis] votis s[ae]pe fecerunt acuto m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima collina[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad anche]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo splendente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus sterco C. Censorin[ovverosia et C.] Asinio cos. Quo rilucente censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo feci,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo sfavillante ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[e auctore l]atis m[ulta ancora]xempla maiorum exolescentia iam fu nostro [saecul]oppure red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]puro qu[oque millesimo senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r durante[tinente]r apud omnia pulvinaria vantaggio vale[tu]din[addirittura mea s]upp[licaverunt.]